Η Εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης (-εων) με την Εταιρεία, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την Εταιρεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Περισσότερα