Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία
Διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης που ακολουθεί και αποδεχτείτε τους όρους της προκειμένου να έχετε πρόσβαση στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Τράπεζα»), που περιέχεται στον παρόντα σύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας της Eurobank Equities αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας και είναι σύμφωνο με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Το Ενημερωτικό Δελτίο έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 17/04/2014, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3401/2005, από την 17/04/2014 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «www.eurobank.gr», στην ιστοσελίδα της Eurobank Equities «www.eurobankequities.gr» στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. «www.helex.gr», καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «www.hcmc.gr». Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας (Λεωφ. Αμαλίας 20, 105 57 Αθήνα) καθώς και στα γραφεία του Συμβούλου και Κυρίου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς (Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα) κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας προσφοράς.
Η διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου και τυχόν άλλων εγγράφων ή πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα σύνδεσμο (link) και στην παρούσα ιστοσελίδα γενικώς ενδέχεται να περιορίζεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σε ορισμένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν περιλαμβάνουν σε καμία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση κινητών αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Επομένως, το Ενημερωτικό Δελτίο απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε κράτος όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Συνεπώς, αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδρομηθούν ή να διανεμηθούν ή να αποσταλούν, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου μια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του.
Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν έχουν εισαχθεί και δεν θα εισαχθούν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιό του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις νέες μετοχές, ακόμα και εάν με οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας, που απευθύνεται μόνο στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και λαμβάνει χώρα μόνο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα επιλέγοντας την ένδειξη «Δεν αποδέχομαι τα παραπάνω» που ακολουθεί.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Μελέτησα και κατανόησα τη δήλωση αποποίησης ευθύνης, που παρατίθεται πιο πάνω. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως επηρεάζει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από αυτή. Συμφωνώ και βεβαιώνω ότι έχω το δικαίωμα να προχωρήσω και να διαβάσω ή/ και να αποθηκεύσω το Ενημερωτικό Δελτίο.