Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και οι λοιπές πληροφορίες σχετικά με την «ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ASPIS BANK» ή «ο Εκδότης» ή «η Τράπεζα»), που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν στη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της ASPIS BANK και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, ενώ το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 08/04/2010, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ASPIS BANK, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 09/04/2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr) και στην ιστοσελίδα της ASPIS BANK (www.aspisbank.gr). Επίσης, το Συμπλήρωμα θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της ASPIS BANK, οδός Ομήρου 22, 106 72 Αθήνα και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα.
Η διανομή των εγγράφων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιορίζεται από το νόµο σε ορισµένα κράτη. Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόµενο αυτής δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για απόκτηση αξιών σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του. Εποµένως, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν απευθύνεται, άµεσα ή έµµεσα, σε επενδυτές εκτός Ελλάδας ούτε αποτελεί προέκταση της Δηµόσιας Προσφοράς εκτός Ελλάδας σε οποιοδήποτε κράτος όπου µία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του. Συνεπώς, αντίγραφα του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου δεν πρέπει και δεν πρόκειται να ταχυδροµηθούν ή να διανεµηθούν ή να αποσταλούν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός Ελλάδος σε οποιοδήποτε κράτος, όπου µια τέτοια προσφορά ή πρόσκληση δεν επιτρέπεται από το νόµο του.
Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που περιγράφονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο έγκρισης και δεν θα εγκριθούν, από τη σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, αν η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόμο του. Τέλος, επενδυτές εκτός Ελλάδας ή επενδυτές που υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία και δικαιοδοσία άλλων κρατών ενδέχεται να απαγορεύεται να ασκήσουν δικαιώματα απορρέοντα από τις Νέες Μετοχές, ακόμα και εάν µε οποιοδήποτε τρόπο συμμετάσχουν στην παρούσα Δημόσια Προσφορά, που απευθύνεται µόνο στην ελληνική αγορά και λαμβάνει χώρα µόνο σύμφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.
Εάν βλέπετε αυτήν την ιστοσελίδα από τις Η.Π.Α., Καναδά, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Ιαπωνία ή/και οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, όπου η εν λόγω προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από το νόµο, πρέπει να εγκαταλείψετε την ιστοσελίδα.